Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı Klavuzu

833 okundu

LLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

2015 YILI İÇİN AÇIKTAN MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR

 1. 1. GENEL HUSUSLAR:
 1. a. Millî Savunma Bakanlığının memur ihtiyacının karşılanması için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  doğrultusunda  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara memur temini yapılacaktır.
 1. b. Memur alım faaliyeti TABLO-1’de yer alan faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. TABLO-2’deki devlet memuru kadrolarına karşılarında belirtilen kontenjan ve niteliklerde personel temini yapılacaktır.
 1. Başvurular, MSB’nin www.msb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden 14-21 Aralık 2015

tarihleri arasında yapılacaktır.

ç. Adaylara yapılacak tüm duyurular (başvuru şartlarını taşımadığından başvurusu kabul edilmeyen adayların bilgilendirilmesi dâhil), MSB’nin www.msb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı yapılmayacaktır.

 1. d. Başvuruların bitimini  müteakip,  başvurusu  ve  belgeleri  kabul  edilen  adaylar,  KPSS puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacaktır. TABLO-2’deki mesleki yeterlilik sınavı yapılacak her bir unvan için 20 katı aday, sadece mülakat sınavı yapılacak her bir unvan için 6 katı aday belirlenerek kimlikleri, 05 Ocak 2016 tarihinden sonra   www.msb.gov.tr resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.
 1. e. Belirlenen adaylar; 11-15 Ocak 2016 tarihlerinde MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığında (DEMKOM) (Tandoğan/ANKARA) mesleki yeterlilik ve mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.
 1. f. “MSB,   GnkuBşk.lığı   ve   Kuvvet   Komutanlıklarında   İlk   Defa   Devlet   Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik”in 11/A maddesinin “Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.” hükmü gereğince, şehit/gazi yakınlarının KPSS puanlarına %10 puan eklenecektir.
 1. 2. BAŞVURU KOŞULLARI:
 1. a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),
 1. b. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
 1. Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak çalışırken sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

ç.   Erkek adaylar için, 15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla; askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlikten muaf tutulmuş veya erteletmiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

 1. d. Başvurduğu kadro unvanı için aranan niteliklere sahip olmak,
 1. e. Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans mezunları için 2014 yılında yapılan Kamu Personel

Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

 1. 3. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:
 1. a. Adaylar, 14-21 Aralık 2015 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki  Aday  Giriş  Ekranında  bulunan  Başvuru  Formu‘nu  doldurmak  suretiyle başvuru işlemlerine başlayacaklardır. Başvuru formunun bütün   bölümleri (özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları ile istenilen belgelerin sisteme resim dosyası olarak yüklenmesi vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır.
 1. b. Her aday niteliklerini taşıdığı sadece bir kadro için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadronun niteliklerini taşıyan adayların tercihinde değişiklik yapması durumunda, en son yaptığı başvuru sisteme kaydedileceğinden önceki yapılan başvurular geçersiz olacaktır.
 1. Adaylar başvuru esnasında istenen belgeler ile kadro niteliklerine ait diğer belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. Söz konusu istenilen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek,  elden veya posta yoluyla belge alınmayacaktır.  Adayların  kendi  sistemlerinde oluşacak arızalardan MSB   sorumlu değildir. Bu nedenle adayların başvurularını son güne bırakmaması gerekmektedir.
 1. 4. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:
 1. a. Başvuru Formunda  beyan  edilen  bilgilerin  doğruluğundan  ve  sonrasında  doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verdiği bilgiler ile belgelerinde eksik ve hata olduğu tespit edilenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır.

NOT: Genel  Ağ (İnternet) ortamı  dışında dilekçe, mektup,  vb.  yöntemlerle yapılacak  ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

 1. b. 2014 yılı KPSS sınav sonuçlarına göre;

(1)  Ortaöğretim mezunları için KPSSP94,

(2)  Ön Lisans mezunları için KPSSP93,

(3)  Lisans mezunları için KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

 1. Başvuru esnasında, aşağıda yer alan belgeler sisteme yüklenecektir.

(1)  İş   Talep   Formu   (Aday   tarafından   doldurulacak,   resimli   bir   şekilde   sisteme yüklenecektir.)

(2)  Öğrenim Belgesi ile belirtilen unvanlar için varsa Yükseklisans diploması ve   “Kalite Yönetimi” konusunda alınan sertifikalar,

(3)  Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocukları için anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge veya şehit/gazi/malul kimlik belgesi,

(4)  Başvurulacak branş için istenen sertifika, belge veya bonservis.

ç. Başvuru formu ve belgeleri incelenen adaylardan başvurusu kabul edilenlerin listesi, (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) 05 Ocak 2016 tarihinden sonra www.msb.gov.tr  resmi  internet   adresinde  tebliğ   niteliğinde  yayımlanacak   ve  bu  adaylar

1115  Ocak  2016  tarihlerinde  Ankara’da  yapılacak  mesleki  yeterlilik  ve  mülakat  sınavına çağrılacaktır.

 1. d. Adaylar kendilerine tahsis edilen gün ve saatte, sistemden aldıkları başvuru formu ve sisteme giriş yaptıkları belgelerin asılları ile sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 1. 5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:
 1. a. Mesleki yeterlilik ve Mülakat sınavlarının her birinin baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
 1. b. Mesleki yetelilik sınavı sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlarda yapılacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında 70 puan ve üzeri alan adayların 6 katı mülakat sınavına alınacaktır.
 1. KPSS puanı ile unvana göre yapılacak sınavlarda alınan  notların toplamının aritmetik ortalamasına göre her unvan için adayların sınav başarı puanı hesaplanarak, her unvan için asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

ç.  Sınavda başarılı olan adaylara, memurluğa başlayabilmeleri için yapmaları gereken işlemler www.msb.gov.tr resmi internet adresinde 29 Ocak 2016 tarihinden sonra   tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır (Adayların, herhangi bir hak kaybına uğramamaları için sınav ve değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar www.msb.gov.tr resmi internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.).

 1. d. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr genel   ağ   adresinde   yayımlanan   bilgiler   hakkındaki   bilgi   edinme   başvurularına   işlem yapılmayacaktır.
 1. 6. MEMURLUĞA ALIMLA İLGİLİ HUSUSLAR:
 1. a. Sınavlarda başarılı olan adaylar, 29 Ocak 2016 tarihinden sonra www.msb.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecek, bilgi ve belgeleri 08 Şubat 2016 tarihinde saat 17:00‘ye kadar MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığında (Tandoğan/ANKARA) elden teslim edeceklerdir.
 1. b. Söz konusu adaylardan;

(1)  Sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor  alan,

(2)  Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu olan ve göreve başlamalarında bir sakınca

bulunmayanların atamaları yapılacaktır.

 1. Onbeş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilecektir.

Başvuru sürecindeki sorunlarınız için iletişim bilgileri:

Elektronik Posta Adresi    :  msbmemuratama@msb.gov.tr

Belgegeçer (Faks) No.     : (0 312) 417 54 64

Posta Adresi                     : MSB Personel Başkanlığı PK 06100 Bakanlıklar/ANKARA

TABLO-1  (MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ)

TABLO-2  (MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TABLO)

TABLO-1

AÇIKTAN DEVLET MEMURU TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

 

 

S.NO.

 

FAALİYET

 

TARİH

 

1

 

Başvuruların www.msb.gov.tr (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması

14-21 Aralık 2015 (Saat 17.00’a kadar.)
 

2

Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların www.msb.gov.tr (İnternet) üzerinden yayımlanması  

05 Ocak 2016’dan sonra

 

3

 

Sınavların icrası (Mesleki Yeterlilik ve Mülakat sınavı)

 

11-15 Ocak 2016

 

4

 

Başarılı (Asil ve yedek) adayların www.msb.gov.tr (İnternet) ilan edilmesi.

 

29 Ocak 2016’dan sonra

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

 1. Çevrimiçi (Online) Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız. Belgelerinizi eksiksiz sisteme aktarınız.
 1. Bilgilerinizde veya tercihlerinizde ana ekrandaki bilgileri girerek son durumunu güncelleyebilirsiniz.
 1.  Başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurduktan sonra “Kaydet” düğmesine basınız. Ekrana gelen “Aday Bilgi Formu”nu kaydedip çıktısını alını
 1.  Kaydedilmeyen bilgiler nedeniyle herhangi bir hak iddia edileme
TABLO-2
 

MEMUR AÇIKTAN ALIM KONTENJANLARI VE NİTELİK TABLOSU

 

 

 

S. NO.

 

 

 

UNVANI

 

 

 

SINIFI

 

 

 

KADRO DERECESİ

 

 

ALINACAK PERSONEL SAYISI

 

 

 

KPSS PUAN TÜRÜ

 

 

 

CİNSİYET

 

 

 

ATANACAĞI İL/İLLER

 

 

 

SINAV

 

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

 

EĞİTİM KODU

 

EĞİTİM NİTELİĞİ

 

DİĞER NİTELİKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 KPSS P93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E/B

ANKARA (3), DARENDE/

MALATYA(1), TUNCELİ(1),

SİMAV/ KÜTAHYA (1),

CİHANBEYLİ/

KONYA (1), PATNOS/ AĞRI (1), ÖZALP/ VAN (1), BAŞKALE/ VAN (1),

HAKKARİ (1), DOĞUBEYAZIT/ AĞRI (1), HINIS/ ERZURUM

(1), GÖLE/ ARDAHAN (1), KANGAL/ SİVAS (1), SORGUN/

YOZGAT (1), KULA/ MANİSA (1), ALUCRA/ GİRESUN (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3163, 3174,

3179, 3183

 

 

 

 

 

Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Tarımsal

İşletmecilik, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği, İşletme Yönetimi, İşletme- Muhasebe, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı,  İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrosoft ofis programlarını (word, excel ve powerpoint) çok iyi seviyede bilmek.

 

 

2

 

 

Uzman

(1)

 

 

GİH

 

 

9

 

 

10

 

 

2014 KPSS P03

 

 

E/B

 

 

ANKARA (9), ERZURUM (1)

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

4418

 

İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.

 

 

 

 

 

– 5 –

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Uzman

(2)

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

9

 

 

 

 

11

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

E/B

 

 

 

 

ANKARA (10), ERZURUM (1)

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

4453, 4459

 

Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya

Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Uzman

(3)

 

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

 

 

 

E/B

ANKARA (4),

İSTANBUL (2), ÇORLU/

TEKİRDAĞ(1), İZMİT (1), ESKİŞEHİR (1),

BALIKESİR (1),

İZMİR (2), ADANA (2),

DİYARBAKIR (2),

SİVAS (1),

MALATYA (1), ERZURUM (2)

 

 

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

4419

 

 

 

 

 

 

 

Hukuk lisans programından mezun olmak.

 

 

 

 

5

 

 

 

Uzman

(4)

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

9

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

E/B

 

 

 

 

ANKARA

 

 

Mesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.

 

 

 

4099, 4101,

4117, 4186

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Tarih, Sanat Tarihi ve Müzecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.  

 

 

Osmanlıca el yazısı okuyabilmek.

 

 

 

6

 

 

 

Uzman

(5)

 

 

 

GİH

 

 

 

9

 

 

 

1

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

E/B

 

 

 

ANKARA

 

 

Mesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.

 

 

 

4019, 4099,

4117, 4179

 

Arap Dili ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik, Tarih, İlahiyat lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

Osmanlıca el yazısı okuyabilmek.

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Uzman

(6)

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

 

E/B

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

4507

 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS/e-YDS/ÜDS’ den en az B Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Uzman

(7)

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

9

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

E/B

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

4418

 

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.

 

Son 5 Yıl İçerisinde

KPDS/YDS/

e-YDS/ÜDS’ den en az C Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul

edilen diğer sınavlardan da

aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].

 

9

 

Psikolog

 

SHS

 

8

 

1

 

2014 KPSS P03

 

E/B

 

ANKARA

Mülakat sınavı yapılacaktır.  

4131

 

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

 

10

 

Mimar

 

THS

 

8

 

1

 

2014 KPSS P03

 

E/B

ÇORLU/ TEKİRDAĞ Mülakat sınavı yapılacaktır.  

4747

Mimarlık lisans programından mezun olmak.
 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Mühendis

(1)

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

 

E/B

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

4531

 

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi

ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve

Teknolojisi lisans lisans

programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

12

 

 

Mühendis

(2)

 

 

 

THS

 

 

 

8

 

 

 

5

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

E/B

 

KONYA/ KARAPINAR(

2),

VAN (1), ADANA (1), ERZURUM (1)

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

4611

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Mühendis

(3)

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

 

E/B

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

4619

 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği  lisans

programlarının birinden mezun

olmak.

 

14

 

Mühendis

(4)

 

THS

 

8

 

1

 

2014 KPSS P03

 

E/B

 

KONYA/ KARAPINAR

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

4549

 

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

 

 

 

15

 

 

 

Mühendis

(5)

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

8

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

E/B

ANKARA (6) ,

BALIKESİR (1),

ÇORLU/ TEKİRDAĞ

(1), DİYARBAKIR

(1),

SİVAS (1)

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

4689

 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

 

16

 

Mühendis

(6)

 

 

THS

 

 

8

 

 

3

 

 

2014 KPSS P03

 

 

E/B

 

ANKARA (1), İZMİR (1), DİYARBAKIR (1)

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

4669

 

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

 

17

 

 

Mühendis

(7)

 

 

THS

 

 

8

 

 

2

 

 

2014 KPSS P03

 

 

E/B

 

 

VAN (1), ADANA (1)

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

4639

 

Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

18

 

 

Mühendis

(8)

 

 

THS

 

 

8

 

 

1

 

 

2014 KPSS P03

 

 

E/B

 

 

ANKARA

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

4533

 

 

Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendis

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4611

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

1.Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel

hali bulunmamak.

2.Son 5 Yıl İçerisinde

KPDS/YDS/

e-YDS/ÜDS’ den en az C Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].

3.Tercihen Kalite Yönetimi konusunda bilgi ve sertifika sahibi olunması.

4.Tercihen lisans eğitimi almış

olduğu alanla ilgili bir konuda lisans üstü eğitim almış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendis

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

1.Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel

hali bulunmamak.

2.Son 5 Yıl İçerisinde

KPDS/YDS/

e-YDS/ÜDS’ den en az C Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].

3.Tercihen Kalite Yönetimi konusunda bilgi ve sertifika sahibi olunması.

4.Tercihen lisans eğitimi almış olduğu alanla ilgili bir konuda lisans üstü eğitim almış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendis

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4639

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

1.Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel

hali bulunmamak.2.Son 5 Yıl İçerisindeKPDS/YDS/e- YDS/ÜDS’ den en az C Seviyesinde İngilizce bilmek [İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan da aynı seviyede (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ) puan almış olmak].3.Tercihen Kalite Yönetimi konusunda bilgi ve sertifika sahibi olunması.4.Tercihen lisans

eğitimi almış olduğu alanla ilgili bir konuda lisans üstü eğitim almış olmak.

 

 

 

22

 

 

 

Mütercim

 

 

 

GİH

 

 

 

9

 

 

 

1

 

 

 

2014 KPSS P03

 

 

 

E

 

 

 

ANKARA

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

4078

 

 

Mütercim-Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olmak.

 

Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel hali bulunmamak.

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Tekniker

(1)

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2014 KPSS P93

 

 

 

 

 

E/B

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

3246, 3248

 

İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim

Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

24

 

 

 

Tekniker

(2)

 

 

 

THS

 

 

 

9

 

 

 

4

 

 

 

2014 KPSS P93

 

 

 

E/B

 

 

 

KARAPINAR/ KONYA

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

3293

 

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

25

 

 

Tekniker

(3)

 

 

THS

 

 

9

 

 

4

 

 

2014 KPSS P93

 

 

E/B

 

 

ANKARA

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

3319

 

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

26

 

 

 

Tekniker

(4)

 

 

 

THS

 

 

 

9

 

 

 

1

 

 

 

2014 KPSS P93

 

 

 

E/B

 

 

 

ANKARA

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

3297

 

Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik

Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

27

 

 

 

 

Tekniker

(5)

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

9

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2014 KPSS P93

 

 

 

 

E

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

3249

 

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel hali bulunmamak.

 

 

 

 

28

 

 

 

 

Tekniker

(6)

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

9

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2014 KPSS P93

 

 

 

 

E

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

3319

 

 

 

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

1.Ankara dışına seyahat etmeye ve geçici sürelerle Ankara dışında, askeri ortamda ve arazide çalışmaya engel

hali bulunmamak.

2.Mikrosoft ofis programlarını (word, excel ve powerpoint) çok iyi seviyede bilmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşçı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

KPSSP 93

KPSSP 94 (Ortaöğretim mezunları,

önlisans

mezunlarından yeterli başvuru olmadığı takdirde

çağrılacaklardır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

Mesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

3001, 3222,

2001 (Ortaöğretim mezunları,

önlisans

mezunlarından yeterli başvuru olmadığı takdirde çağrılacaktır.)

 

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek

Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans

programlarının birinden mezun

olmak veya herhangi bir önlisans programından mezun olup aşçılık bonservisine veya

3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak (*) Önlisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup aşçılık bonservisine veya

3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardiya sistemi ile çalışacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Garson

 

 

 

 

 

 

 

 

YHS

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP 94

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

 

 

Mesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

2055, 2117

 

Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı

– Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı – Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetli

 

 

 

 

 

 

 

YHS

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP 94

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

 

Mesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

2055, 2117

 

Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı – Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı

– Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı – Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

Servis ve diğer hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olacak ve  vardiya sisteminde çalışacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

 

 

10/13

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

KPSSP 93

KPSSP 94 (Ortaöğretim mezunları,

önlisans

mezunlarından yeterli başvuru olmadığı takdirde

çağrılacaklardır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

 

3001, 3389,

2001 (Ortaöğretim mezunları,

önlisans

mezunlarından yeterli başvuru olmadığı takdirde çağrılacaktır.)

 

Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir önlisans programından mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak  .(*) Önlisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

Şoför

 

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

 

10/13

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

KPSSP 93

KPSSP 94 (Ortaöğretim mezunları, önlisans mezunlarından yeterli başvuru olmadığı takdirde

çağrılacaklardır.)

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL

 

 

 

 

 

Mesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları yapılacaktır.

 

 

 

3001, 3188,

2001 (Ortaöğretim mezunları, önlisans mezunlarından yeterli başvuru olmadığı takdirde çağrılacaktır.)

 

Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak Veya herhangi bir önlisans programından mezun olup E Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak. (*) Önlisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup E Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

E Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 

DEVLET MEMURLARI EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ULAŞIM

Karayolu ile Ankara’ya geldiğiniz takdirde AŞTİ’den ANKARAY ile Tandoğan durağında inmek suretiyle veya AŞTİ’nin karşısından kalkan Sıhhiye minibüslerine binmek suretiyle tesisin tam önünde inilebilmektedir.Havayolu ile Ankara’ya geldiğiniz takdirde HAVAŞ şehiriçi servisleri ile HAVAŞ Kazımkarabekir Caddesi tesislerinde inilerek taksi ile ulaşılabilir. Demiryolu ile Ankara’ya geldiğiniz takdirde ise DDY terminaline yürüyüş mesafesindedir. Buradan taksi ile veya alt geçit kullanılarak Celal Bayar Bulvarına çıkılmak suretiyle yaya olarak ulaşılabilir.