Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı 2016 Klavuzu

636 okundu

ZİRAAT KATILIM BANKASI

2016 YILI SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI

Bankamızın Türkiye genelinde bulunan birimlerinde ve açılacak şubelerinde  görevlendirilmek   üzere; 200 Servis Görevlisi istihdam edilecektir.

 Servis Görevlisi Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmaktır.

Servis Görevlisi unvanlı personel, en az 6 ay şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

Genel Hususlar

 • Servis Görevlisi adayı, Bankamızca açılacak il veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde (Ek:1) ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
 • Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
 • Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,
 • Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir İl’e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir,
 • Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar Bankamız ihtiyaçları ve açılacak şube takvimine uygun olarak gruplar halinde başlatılacaktır,
 • Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
 • Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 7 merkezde (Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir ve Samsun) gerçekleştirilecektir,
 • Aday, seçim yaptığı sınav merkezinde sınava girecektir,
 • Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
 • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.
Adaylarda Aranan Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
 1. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
 1. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 2. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
 3. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş

Başvuru Süreci

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

 I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Servis Görevlisi unvanı için 27 Şubat 2016 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, 75.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 21 Aralık 2015-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Şubeleri ile Ziraat Bankası internet şubesinden Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, doğum tarihi ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

 II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 21 Aralık 2015-10 Ocak 2016 Pazar günü saat 24.00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatkatilim.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için “Servis Görevlisi Sınavı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
 • Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,
 • İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. İşe alım sürecinden sonra aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin iş sözleşmeleri feshedilecektir,
 • Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur,
 • Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade
Sınav Süreci

Sınav Daveti

 • Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava
 • Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 22 Şubat 2016 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek
 • Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Yazılı Sınav
 • Yazılı sınav,  ilan  edilen  sınav  merkezlerinde  27  Şubat  2016  Cumartesi  günü  saat  10:00    ’da

başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

 • Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)  getirmeleri
 • Sınav   giriş   belgesi   veya   fotoğraflı   kimlik   belgesi   yanında   olmayan   adaylar   yazılı     sınava

 alınmayacaktır.

 • Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle

 yasaktır.

 • Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Sınav Süresi : 120 dakika
 • Soru Sayısı : 100 adet
 • Sınav Konuları:

Genel Yetenek :30 soru

Genel   Kültür: 30 soru

Alan   Bilgisi : 40 soru

İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)

Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

Muhasebe (Genel Muhasebe)

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

 • Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup, değerlendirme adayların tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.
 • Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
 • Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden açıklanacaktır.
 • Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
 • Mülakata  çağırılmak  üzere  kontenjana  giren  adaylar  Bankamızın (www.ziraatkatilim.com.tr) internet sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

 • Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler ziraatkatilim.com.tr adresi aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.
 • Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
 • Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.
 • Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan edilecektir.

Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İllerin Listesi
Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller
Adana İzmir
Adıyaman Kahramanmaraş
Afyon Karabük
Aksaray Karaman
Amasya Kayseri
Ankara Kırıkkale
Antalya Kocaeli
Aydın Konya
Balıkesir Kütahya
Batman Malatya
Bingöl Manisa
Bolu Mardin
Burdur Muğla
Bursa Nevşehir
Çankırı Ordu
Çorum Osmaniye
Denizli Rize
Düzce Sakarya
Edirne Samsun
Elazığ Siirt
Erzincan Sivas
Erzurum Şanlıurfa
Eskişehir Tekirdağ
Gaziantep Trabzon
Hatay Uşak
Isparta Van
İçel Yalova
İskenderun Yozgat
İstanbul/Asya Zonguldak
İstanbul/Avrupa